Smluvní podmínky pro inzerci nemovitostí | ProdejToSam.cz

SMLUVNÍ PODMÍNKY

PRO VKLÁDÁNÍ INZERCE DO DATABÁZE SERVERU PRODEJtoSAM.CZ

(dále jen "Podmínky")

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Společnost ProdejToSám.cz, s.r.o., se sídlem na adrese náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 256843 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru ProdejToSam.CZ, dostupného na adrese (URL) http://ProdejToSam.cz (dále jen „Server“).
  2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému formuláři na rozhraní Serveru (dále jen „Rozhraní“), sloužícímu pro vložení nabídky nemovitostí (dále jen „Placená služba“).
  3. Objednavatelem Placené služby (dále jen „Objednavatel“) je fyzická či právnická osoba mající přístup do Rozhraní, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivě nabídku nemovitostí na Serveru.
  4. Služba Serveru podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle platné sazby, uvedené na úvodní stránce http://www.ProdejToSam.cz.
 2. Rozsah a obsah předmětu plnění

  1. Přístup na Server je umožněn na základě registrace v Rozhraní. Registrace, jakož i zveřejnění nabídky nemovitosti, podléhá úhradě dle čl. I., odst. 4. těchto smluvních podmínek.
  2. Registraci lze objednat formou objednávky dostupné na serveru ProdejToSam.cz. Veškeré údaje Objednavatele uvedené v objednávce včetně identifikace subjektu a osob oprávněných jednat jeho jménem musí být úplné, aktuální a pravdivé.
  3. Provozovatel může v rámci občasné akce - "7 dní prezentace Zdarma" nabídnout Objednateli prezentaci jeho nabídky na zkušební dobu 7 dní zdarma. Tuto akci je možné ze strany Objednatele využít k prezentaci jedné nemovitosti pouze jedenkrát. Tato akce se řídí stejnými pravidly jako standardní Placená služba Provozovatele.
  4. Potvrzením těchto smluvních podmínek Provozovatele (dodavatele) uvedených na stránce Serveru a vystavením objednávky k Placené službě uděluje Objednatel (odběratel) Provozovateli souhlas s uveřejněním nabídky inzerované nemovitosti za úhradu, prostřednictvím Serveru, na určených internetových serverech Provozovatele či jeho smluvních partnerů.  Vystavením této objednávky Objednatelem vzniká mezi Dodavatelem a Odběratelem smluvní vztah. Odběratel výslovně žádá, aby Provozovatel započal s poskytováním Placené služby v rámci tohoto smluvního vztahu do 48 hodin od zaplacení její ceny. Odběratel bere výslovně na vědomí sdělení Provozovatele, že v takovém případě nemá Odběratel právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 1837 písm. a) občan. zák., tak, jak je toto právo blíže popsáno v bodě 18 tohoto článku.
  5. Placená služba je zpoplatněná a časově omezená na dobu 30, respektive 90 kalendářních dní, a to dle vybrané Placené služby. Po uplynutí stanovené doby lze registraci prodloužit na základě nové objednávky za stanovenou úhradu. Poplatek za Placenou službu je jednorázový pro zvolené časové období a je nevratný.
  6. Provozovatel umožní prostřednictvím služby ProdejToSam Objednateli vstoupit s třetí osobou v jednání o prodeji inzerované nemovitosti. Potvrzením těchto smluvních podmínek Objednavatel uděluje Provozovateli souhlas s uveřejněním nabídky inzerované nemovitosti za úhradu, a to dle platné sazby, uvedené na stránce http://www.ProdejToSam.cz za podmínek daných těmito smluvními podmínkami a dále za podmínek všeobecných smluvních podmínek partnerů Provozovatele.
  7. Inzerce zveřejňovaná Objednavatelem prostřednictvím Provozovatele je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím serveru ProdejToSam.cz, jakož i jiných určených internetových serverů Provozovatele či jeho smluvních partnerů.
  8. Objednavatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu inzerce@ProdejToSam.cz. Do hlavičky („subjekt“) takovéhoto e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace“. Pokud Objednatel svoji registraci před uplynutím stanovené doby Placené služby zruší, poplatek za Placenou službu je pro zvolené časové období a je jednorázový a nevratný.    
  9. Veškerá data zadává Objednavatel do Serveru na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele a nastavenou technickou konfigurací. Objednavatel je oprávněn v rámci Serveru zadávat vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní.
  10. Objednavatel má možnost zcela dobrovolně využít dostupné vzory konceptů smluvních dokumentů umístěných na Serveru Provozovatele, případně služeb spolupracujícího advokáta Provozovatele, a to pro zpracování smluvní dokumentace k prodeji, či pronájmu nemovitosti. Provozovatel neodpovídá za nevhodné použití nebo nesprávné vyplnění vzorových konceptů, které provozovatel poskytuje na Serveru.

  11. Objednavatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednavatelem zadaných dat prostřednictvím Serveru, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednavatele, odškodní.
  12. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Serveru.
  13. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.
  14. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat jakékoliv údaje, pokud:

   1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
   2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
   3. svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami či pravidly inzerce jeho smluvních partnerů.
  15. Objednavatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednavateli informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících.
  16. Objednavatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že bude nabídku nemovitosti inzerovat s kontaktními údaji (jméno, telefon, e-mail) přímo na osobu Objednatele (resp. s údaji, které zadáte do registračního formuláře), případně s kontaktními údaji společnosti spolupracující s Provozovatelem na prezentaci nemovitosti Objednatele*.
  17. Objednavatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že forma a označení kontaktu na Objednatele se na jednotlivých inzertních serverech řídí jednotlivými podmínkami a zvyklostmi spolupracujících inzertních serverů a těmito smluvními podmínkami.
 3. Finanční podmínky

  1. Provozovatel je oprávněn požadovat platbu předem.
  2. Po vyplnění registračního formuláře a zaplacení poplatku za Placenou službu je vložená nabídka nemovitosti poprvé zveřejněna do 48 hod (2 pracovních dní) od zadání nabídky do aplikace Objednatelem. Dnem zveřejnění nabídky do inzerce započíná běh stanoveného období registrace, tj. 30 dní, respektive 90 dní.
  3. Provozovatel vystaví Objednavateli za registraci fakturu, a to za předpokladu, že Objednatel zadá při registraci plnohodnotné fakturační údaje. Tuto fakturu zašle e-mailem na kontakt zadaný Objednavatelem.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Serveru.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Podmínek. V případě, že Objednavatel nesouhlasí s ustanovením nových smluvních podmínek, může vypovědět registraci a v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za Placenou službu.
  6. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit nabídku nemovitosti Objednavatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu).
 4. Reklamace

  1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednavatel je oprávněn reklamaci učinit písemně, autorizovaným e-mailem nebo faxovou zprávou.
  2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele.
  3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Placené služby, která se týká potvrzené objednávky Objednavatele, a to po dobu delší než 24 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
  4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů smluvních partnerů Provozovatele.
  5. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je povinen Objednavatel uplatnit u Provozovatele písemně a do 7 dnů po doručení faktury.
 5. Závěrečná ustanovení

  1. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do jednotlivých internetových serverů.
  2. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Objednavatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Serveru, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednavatele.
  4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. března 2018.

Pravidla inzerce

 1. Systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování nabídek nemovitostí.
 2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
 3. Objednavatel se zavazuje zařazovat nabídky nemovitostí do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti. Objednatel je povinen k inzerátu přiřadit alespoň tři fotografie, vztahující se k nabízené nemovitosti.
 4. Objednavatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o nemovitostech do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa. Objednavatel bere na vědomí, že Provozovatel nezodpovídá za technická řešení exportů nabídek nemovitostí na servery jednotlivých smluvních partnerů, např. přesné spárování údajů zadaných Objednatelem do Rozhraní Provozovatele s rozhraními serverů smluvních partnerů. Objednatel bere na vědomí, že na jednotlivých inzertních serverech může být u kontaktních údajů vztahujících se k jeho inzerované nemovitosti uvedeno slovní spojení - makléř, a to vzhledem k používanému technickému řešení  Rozhraní inzertního serveru.
 5. Objednavatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé, a to včetně finální tržní ceny nemovitosti, DPH, či ceny za pronájem a fotodokumentace.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu. V textu inzerátu je vyloučeno:

  • zveřejnění verzálkami psaných slov (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami),
  • - uveřejnění více než jednoho vykřičníku (před vykřičníkem nesmí být mezera),
  • - psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,
  • - několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky), „smajlíky“, HTML značky,
  • - ukončení výčtu výrazy „atd.“ , „a tak dále“, „...“ a jejich ekvivalenty,
  • - používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,
  • - uvádět nic neříkající věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“,
  • - obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci,
 7. Provozovatel je oprávněn smazat bez upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
 8. Při exportu vybraného souboru z Rozhraní na další místa na Internetu se může popis inzerátů zkrátit či upravit tak, aby odpovídal technické konfiguraci příjemce. Provozovatel je oprávněn upravit text inzerátu takovým způsobem, aby splňoval podmínky a kritéria jednotlivých serverů pro inzerci nemovitostí.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání odkazu (vodoznaku) spolupracující společnosti, zajišťující prezentaci nabídek, do fotografií přikládaných k inzerátu.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo uživatele ze systému, odepřít uživateli přístup na Server z důvodu porušení některého ustanovení těchto Podmínek.

* Zveřejnění kontaktních údajů na Objednatele se řídí pravidly jednotlivých inzertních serverů. Z inzertních serverů, kde jsou uvedeny kontaktní údaje pouze na společnost zajišťující prezentaci nabídek pro Provozovatele, jsou veškeré dotazy k nabídce předávány (včetně případné e-mailové a telefonické komunikace) Provozovatelem nejpozději během následujícího pracovního dne na kontakty Objednatele uvedené v objednávce.